NAM ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY BỀN VỮNG GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

Advertisement

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển văn hoá, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, ngày 15/7, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hoá Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện tốt 1 số nhiệm vụ cơ bản sau:

Advertisement
Hoàn thành việc lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
Đầu tư tu bổ, tôn tạo tổng thể 02 di tích quốc gia đặc biệt; hàng năm đầu tư tu bổ, tôn tạo ít nhất 03 di tích cấp quốc gia đang bị xuống cấp, hỗ trợ chống xuống cấp, tu bổ cấp thiết ít nhất 05 di tích cấp quốc gia.
Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong di sản văn hoá; phát triển các ứng dụng, công nghệ số nhằm hỗ trợ nâng cao trải nghiệm của khách tham quan tại di tích, bảo tàng, điểm tham quan, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể của các dân tộc để kết hợp phát triển du lịch của tỉnh.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực di sản văn hoá. Tích cực tham gia các liên hoan, trình diễn di sản văn hoá phi vật thể, các cuộc thi sáng tác, triển lãm về di sản văn hoá.

Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *